Missie & visie

Inleiding

Peuterspeelzaal Het Visje is een voorschoolse basisvoorziening voor kinderen in de peuterleeftijd van 2 jaar en 6 maanden tot 4 jaar waarin ze worden gestimuleerd in hun individuele ontwikkeling. De peuterspeelzaal biedt kinderen de gelegenheid om in groepsverband te spelen, elkaar te ontmoeten en zich te ontwikkelen. Spelen neemt hier een centrale plaats in. Spelen is leren en ontwikkelen. De overgang naar de basisschool willen we soepeler laten verlopen hierdoor. Contacten met leeftijdgenoten kunnen hier op de peuterspeelzaal al beginnen. De pedagogische doelstelling is eenvoudig, maar belangrijk. We willen deze graag als volgt omschrijven: "De ontwikkeling van een kind wordt positief gestimuleerd door het scheppen van een sfeer en klimaat waarin acceptatie, veiligheid en geborgenheid belangrijke pijlers zijn."

Acceptatie

We streven naar een sfeer waarin alle kinderen zich thuis voelen, ongeacht hun achtergrond. We treden elkaar met openheid, respect en vertrouwen tegemoet.

Veiligheid

Kinderen hebben een vast ritme nodig en duidelijkheid. Door het dagprogramma te visualiseren met pictogrammen bieden we de kinderen houvast. We willen ons als peuterspeelzaal onderscheiden door duidelijke vaste schooltijden te hanteren, namelijk van 8.45- 11.30u. Het is voor de peuter het prettigst om 's morgens de peuterspeelzaal te bezoeken. De peuter is 's morgens fris en leert en speelt het best. 's Middags is de peuter vaak meer vermoeid en gaat nog geregeld naar bed. Het dagprogramma is duidelijk en voorspelbaar. Dat geeft hen rust en zekerheid. Vanuit deze veilige basis kunnen ze initiatieven ontplooien en met hun eigen mogelijkheden de steeds groter wordende wereld om hen heen, exploreren.

Geborgenheid

We vinden een klimaat in de groep waar een gevoel van saamhorigheid heerst belangrijk. In de groep ontvangt ieder kind waardering en heeft het kind het recht zichzelf te zijn. We bieden de mogelijkheid om een peuter de tweede ochtend bij dezelfde leidster te plaatsen. Dit geeft een stuk rust en duidelijkheid bij de peuter.

De leidsters hebben aandacht voor de kinderen en reageren op hun signalen. Dit willen we bereiken door het kind:
  • positief te benaderen
  • te waarderen en te accepteren zoals het is
  • duidelijkheid scheppen door grenzen aan te geven
  • zelfredzaamheid te bevorderen
  • zo onafhankelijk en zelfstandig mogelijk te laten zijn in spel
  • open en eerlijk tegemoet te treden

Ontwikkeling van kinderen

Peuterspeelzaal Het Visje heeft de visie dat ieder kind uniek is. Kinderen hebben hun eigen aanleg, tempo, achtergrond, belangstelling en mogelijkheden.
Wij werken vanuit een ontwikkelingsgerichte benadering. We gebruiken hierbij eigen thema's en de methode "Puk en Ko". Zo sluiten de leidsters aan bij de ontwikkelingsmogelijkheden en belangstelling van de kinderen en stimuleren hen om een volgende stap te zetten in hun ontwikkeling. De leidsters doen actief mee aan spelactiviteiten.
De (veilige) omgeving en de leidster hebben een belangrijke rol. In het vrije spel is er veel ruimte om met andere peuters te spelen. De leidster volgt het ontwikkelingsproces en probeert het kind een stapje verder te brengen. Ze heeft hierin een begeleidende en ondersteunende rol.
De taal, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling worden duidelijk gestimuleerd aan de hand van de methode "Puk en Ko".
Het programma Puk en Ko legt de nadruk op de taalvaardigheid van peuters. Hierin staat voorop het spreken, luisteren en de uitbreiding van de Nederlandse taal. Daarnaast besteedt Puk & Ko ook aandacht aan de ontwikkeling van sociaal communicatieve vaardigheden en aan de beginnende rekenontwikkeling. De pop Puk is een zeer belangrijk figuur in Puk & Ko. De pop Puk vervult de rol van intermediair tussen de leidster en de peuters. Via Puk kun je de peuters betrekken bij een activiteit. Via Puk kun je ook op een veilige, prettige manier interactie met de peuters uitlokken, zowel verbaal als non-verbaal. Puk & Ko bestaat uit tien thema's die gedurende een jaar in willekeurige volgorde worden gebruikt.